|
0
|
25L
|
50L
|
75L
|
100L
|
125L
|
150L
|
175L
|
200L
|
0
|
0.25L
|
0.5L
|
0.75L
|
1L
%
|
0
|
2.5
|
5
|
7.5
|
10
|
12.5
|
15
|
17.5
|
20
|
0
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
0
|
0.25L
|
0.5L
|
0.75L
|
1L

Note: Error Message

Principal Loan Amount

10,00,000

Loan EMI

21,617.95

Loan Tenure

60months

Loan Interest Rate

10.75%

Loan APR

11.18%

Total Interest Payable

2,97,077

Total Payment
(Principal + Interest + Fees & Charges)

13,07,077